Ans_psd.jpg

ANS studie

Keramiek / ceramic 37h.36b.20d cm